Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

al. Jana Długosza 10a, 20-054 Lublin Pokaż na mapie

Wyślij e-mail Strona www

Informacje o szkole

W skład Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie wchodzą:


 1. Technikum Samochodowe w Lublinie (5-letnie).
  W Technikum Samochodowym kształcenie realizowane jest w zawodzie:
  technik pojazdów samochodowych.
 2. Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia w Lublinie (3-letnie), w dwóch zawodach:
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych.
 1. Branżowa Szkoła Samochodowa II stopnia w Lublinie (edukacja trwa 2 lata.).

W Branżowej Szkole Samochodowej II stopnia mogą się uczyć absolwenci branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej zainteresowani kontynuacją kształcenia umożliwiającego zdobycie zawodu: technik pojazdów samochodowych.
W trakcie nauki uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia zdobywają wszechstronną wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie: budowy, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych oraz elektrotechniki i elektroniki samochodowej. Odbywają też bezpłatne szkolenie przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Infrastruktura i baza dydaktyczna szkoły są stale modernizowane, unowocześniane i doposażone. Szkoła zwiększyła swój potencjał o nowy obiekt warsztatów szkolnych wraz z nowoczesnym wyposażeniem obsługowo-naprawczym pojazdów.  

Szkoła jest jedną z najstarszych szkół zawodowych w Lublinie. W październiku 2014 roku obchodziła uroczystość 100-letniego istnienia. Od początku specjalizowała się w kształceniu zawodowym. Jej tradycje i rozwój był zawsze ściśle związany z Lublinem i Lubelszczyzną. Odpowiadając na potrzeby środowiska lokalnego (i ponadlokalnego) szkoła odgrywała i nadal odgrywa ważną rolę w kształceniu kadr niezbędnych dla rozwoju gospodarczego, przemysłowego i społecznego. Szkoła początkowo kształciła: ślusarzy, tokarzy, frezerów, techników mechaników, a obecnie: mechaników pojazdów samochodowych, elektromechaników pojazdów samochodowych i techników  pojazdów samochodowych. Jej renoma i potencjał budowany był przez kolejne lata dzięki zaangażowaniu wielu pokoleń uczniów i nauczycieli oraz innych podmiotów wspierających rozwój szkoły. Z tego właśnie powodu jest ona znana i ceniona w środowisku lokalnym i poza nim.
Niewątpliwym atutem szkoły są warsztaty szkolne, w których uczniowie w warunkach rzeczywistych mogą zdobywać praktyczne doświadczenia zawodowe. Odbywa się to dzięki integrowaniu działań dydaktycznych z wykonywaniem konkretnych usług motoryzacyjnych dla klientów zewnętrznych. Tak realizowany proces kształcenia sprzyja nabywaniu przez uczniów kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej. W szczególności dotyczą one: obsługi klienta, staranności wykonywanych prac przy powierzonym pojeździe (diagnozowaniu, obsłudze technicznej i naprawie pojazdów samochodowych).
Szkoła może poszczycić się wieloma znaczącymi osiągnięciami i sukcesami jej uczniów. Potwierdzają to m.in.: dobre wyniki z egzaminów maturalnych i zawodowych, stypendia przyznawane uczniom za wyniki w nauce, wysokie miejsca i nagrody uzyskiwane przez uczniów na olimpiadach i konkursach zawodowych oraz odnajdowanie się absolwentów szkoły na rynku pracy.

Przykłady znaczących osiągnięć uczniów szkoły to:

 • laureat krajowy i finalista międzynarodowy konkursu Young Car Mechanic 2018;
 • laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej;
 • laureaci i finaliści Olimpiady Techniki Samochodowej;
 • laureaci i finaliści Turnieju Młodych Mistrzów Techniki;
 • finaliści Turnieju Wiedzy o Wynalazczości;
 • wyróżnienia za prace dyplomowe w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP);
 • Mistrzostwo Polski w konkurencji modeli samochodów elektrycznych w Ogólnopolskim Turnieju Motoryzacyjnym;
 • laureaci i finaliści Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej;
 • laureaci konkursu Mistrz Elektroniki Samochodowej GORDON CHAMPION;
 • finaliści etapu wojewódzkiego Turnieju Wiedzy Motoryzacyjnej;
 • laureaci i finaliści Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników
 • laureat w konkursie Eko Gwiazda Mercedes-Benz 2017 w kategorii film promujący ekologię w obszarze motoryzacji;
 • laureaci konkursu organizowanego przez SIMP - Technik Absolwent Roku;
 • stypendyści Prezesa Rady Ministrów;
 • stypendyści programu Lubelska Kuźnia Talentów.

Warto też podkreślić, że szkoła może poszczycić się tytułem Samochodowej Szkoły Roku.

Ważną rolę w życiu szkoły odgrywają też wewnątrzszkolne konkursy, turnieje i inne formy rywalizacji. Przykładami mogą być: konkurs zawodowy Mistrz w Zawodzie (dla uczniów szkoły branżowej), konkurs Moja pasja, wiedza, umiejętności – motoryzacja (dla uczniów technikum).

W szkole działa wolontariat, który na  celu ma angażowanie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym oraz rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.
Rada Wolontariatu realizuje swoją działalność poprzez organizację spotkań (np. z zapraszanymi gośćmi), wystaw, itp., udział w kwestach, zbiórkach darów, włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych, wychowawczych, itp., pomoc w organizacji imprez szkolnych.

O szkole

W trakcie nauki uczniowie technikum i branżowej szkoły I stopnia zdobywają wszechstronną wiedzę i umiejętności zawodowe w zakresie: budowy, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych oraz elektrotechniki i elektroniki samochodowej. Odbywają też bezpłatne szkolenie przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Infrastruktura i baza dydaktyczna szkoły
S one stale modernizowane, unowocześniane i doposażone. Szkoła zwiększyła swój potencjał o nowy obiekt warsztatów szkolnych wraz z nowoczesnym wyposażeniem obsługowo-naprawczym pojazdów.  

Zajęcia teoretyczne uczniowie odbywają w budynku głównym szkoły, w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych i specjalistycznych. W pracowniach przedmiotowych dostępne są liczne środki dydaktyczne: modele, tablice poglądowe, części samochodowe, zespoły i podzespoły niezbędne w procesie kształcenia.

Szkoła dysponuje trzema pracowniami komputerowymi certyfikowanymi z bezpośrednim dostępem do najszybszego Internetu. Trzy z nich przystosowane są do realizacji zagadnień z obsługi pojazdów i zarządzania przedsiębiorstwem samochodowym w ramach pracowni obsługi pojazdów samochodowych.  W multimedialnej bibliotece szkolnej, która bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, znajdują się skomputeryzowane katalogi i bogate księgozbiory, w tym liczne publikacje techniczne. W czytelni biblioteki znajduje się centrum multimedialne z bezpośrednim dostępem do szybkiego Internetu i ze stanowiskami komputerowymi, z których mogą korzystać uczniowie w dowolnym czasie. Na stanowiskach tych uczeń ma dostęp do internetowych platform technicznych, które znajdują również zastosowanie na lekcjach przedmiotowych, pracowniach i warsztatach szkolnych.

W procesie dydaktycznym stosowane są nowoczesne metody kształcenia, m. in. w ramach nauczania rysunku technicznego. Szkoła posiada pracownię rysunku technicznego ze stanowiskami komputerowymi i szkolną wersją 2D&3D programu progeCAD Professional oraz Auto Cad z drukarką 3D, co pozwala tworzyć uczniom nie tylko profesjonalną dokumentację rysunkową ale również produkować części zamienne.

Pracownie i warsztaty
W budynkach warsztatów szkolnych znajdują się nowoczesne pracownie elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych, mechatroniki pojazdów samochodowych oraz diagnostyki pojazdów samochodowych.

Pracownie elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych, mechatroniki pojazdów samochodowych są w pełni przygotowana do kształcenia uczniów w obszarze nowoczesnych technologii, w jakie są wyposażane współczesne samochody. Opisywane pracownie posiadają wiele kosztownych urządzeń i narzędzi, m.in.: urządzenia do diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych EsiTronic Bosch z interfejsem KTS Bosch, Gutman MegaMax 66, CDIF/2 oraz szafę FSA Bosch z dotykowym ekranem, oscyloskopem, z różnymi sondami pomiarowymi np. do sprawdzania rozdzielaczowych i bezrozdzielaczowych układów zapłonowych. Pracownia wyposażona jest też w aparaturę pomiarową oraz stanowiska poglądowo-demonstracyjne układów m.in. wtrysku oleju napędowego Cammon Rail, paliwa Motronic i poduszek powietrznych. Szkoła posiada nowoczesny samochód przekazany przez firmę Hella, specjalnie przygotowany do symulacji uszkodzeń układów elektrycznych i elektronicznych, co pomaga realizować proces uczenia.

Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych posiada liczne modele, tablice poglądowe, przekroje, części samochodowe, zespoły, podzespoły, urządzenia i narzędzia pomiarowe, stanowiska poglądowo-demonstracyjne, m.in. do obsługi klimatyzacji, nowoczesnych kół zamachowych i sprzęgieł itd. Uzupełnieniem zasobów tej pracowni jest wyposażenie znajdujące się w Stacji Kontroli Pojazdów, którą prowadzi szkoła.

Warsztaty szkolne wyposażone są w narzędzia i oprzyrządowanie niezbędne do wykonywania przeglądów, diagnostyki i napraw pojazdów samochodowych. W celu stworzenia uczniom rzeczywistych warunków pracy i profesjonalnego przygotowania do przyszłej pracy realizowany w szkole proces kształcenia łączy dydaktykę ze świadczeniem usług motoryzacyjnych takich, jak:

 • serwis opon (wymiana, naprawa, sezonowa przechowalnia)
 • przeglądy rejestracyjne pojazdów  (Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów)
 • obsługa, diagnostyka i naprawy pojazdów samochodowych (9 działów naprawy samochodów)
 • usługi ogólno mechaniczne – produkcja części.

Mając na uwadze postęp techniczny i stale rozwijającą się technologię w nowych samochodach, na bieżąco uzupełniane jest wyposażenie szkoły o nowe narzędzia i przyrządy stanowiące bazę dydaktyczno-usługową warsztatów szkolnych.

Praktyczna nauka zawodu w ramach warsztatów szkolnych realizowana jest nie tylko na działach naprawy samochodów, biurze obsługi klienta, ale także na działach pomocniczych takich, jak: obróbka ręczna, obróbka mechaniczna, spawalnia i pracownia metrologii.

Ośrodek Szkolenia Kierowców

W szkole funkcjonuje również Ośrodek Szkolenia Kierowców, na wyposażeniu którego znajdują się cztery samochody osobowe służące do realizacji nauki jazdy w ramach bezpłatnego przygotowania uczniów  do  egzaminu na prawo jazdy kat. B.

Projekty pozaprogramowe

Szkoła angażuje się w realizację wielu projektów, działań, inicjatyw i przedsięwzięć związanych z profilem kształcenia. Są wśród nich między innymi:

 1. Projekt „Profesjonalny Diagnosta – wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Jego głównym celem było podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego w Lublinie i doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne. W ramach tego projektu uczniowie uczestniczą w cyklu szkoleń branżowych oraz mają możliwość odbycia płatnych staży wakacyjnych, podczas których mogą doskonalić swoje umiejętności.

 1. Projekt „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie”. Celem projektu było poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem. W ramach projektu wybudowano dwukondygnacyjnego obiektu o kubaturze 4066 m3 i powierzchni użytkowej 767,45 m2, który posiada nowoczesne pomieszczenia wraz z wyposażeniem. Powstaną między innymi: stanowisko diagnostyczne, stanowiska naprawcze dla pojazdów samochodowych, zaplecze dydaktyczne, pracownie, biuro obsługi klienta i zaplecze administracyjne. Zagospodarowany zostanie również teren przylegający do budynku.
 2. Projekt „Młode Kadry” - program stworzony przez Inter Cars S.A. – dystrybutora części zamiennych i szkoleń specjalistycznych – przy współpracy z producentami tych części (takimi jak: Contitech, Castrol, NTN SNR, SKF, OSRAM, MAHLE, Bilstein, Grupa Schaeffler) ma na celu wsparcie wybranych szkół motoryzacyjnych m.in. poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt do naprawy i diagnostyki usterek w samochodach oraz realizację cyklicznych szkoleń zawodowych. Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie został zakwalifikowany do programu na podstawie dotychczasowych osiągnięć. Uczestnictwo szkoły w programie ,,Młode Kadry” ułatwia przyszłym absolwentom wejście na rynek pracy (nie tylko lokalny, krajowy, ale też międzynarodowy). Jest to możliwe dzięki zacieśnianiu współpracy szkoły ze środowiskiem pracodawców. Jego integralną częścią są szkolenia branżowe, których uczestnicy otrzymują stosowne certyfikaty.
 3. Projekt Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa” -   to już od trzech lat cyklicznie realizowany program, który ma kształtować wśród uczestników odpowiedzialne zachowania oraz nawyk bezpiecznego wykonywania pracy.  

Cele programu, to:

 • podniesienie wśród młodzieży szkolnej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy wśród uczniów szkół średnich i zawodowych (w szczególności kształcących się w zawodach branż podwyższonego ryzyka),
 • popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę, w tym cywilnoprawnych, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki legalności zatrudnienia.
 1. Projekt Polskiej Izby Motoryzacyjnej „Pilotaż i wdrożenie modelowego programu praktycznej nauki zawodu w formie stażu zawodowego”.

Cele programu, to zbliżenie pracodawcy i jego rzeczywistych warunków pracy z uczniem szkoły, który po zakończeniu szkoły ma zapewnione miejsce pracy. W ramach stażu, uczeń może otrzymywać wynagrodzenie za pracę ale wartością największa jest rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności głównie praktycznych.

6.   Projekty Patronatu, między innymi z firmą Inter Cars, realizowany z Grupą VW oraz z Mercedesem.

7.   Projekty wielu współpracy z wieloma firmami motoryzacyjnymi z rynku lokalnego oraz międzynarodowego.

8.   Projekt pozyskiwania samochodów, części do ćwiczeń z Komendą Główną, Wojewódzką Policji. Strażą Miejską, innymi przedsiębiorstwami oraz organizacjami.

Jak do nas trafić

Adres

al. Jana Długosza 10a 20-054 Lublin

Wyznacz drogę do szkoły

Kontakt ze szkołą

Wypełnij formularz

Inne szkoły

Pokaż wszystkie